Notice for MPA 2075 Batch Fourth Semester.

एम.िप .ए चाैथाे सेमेटरकाे शाेधपत्र लेखनकाे अभिमुखीकरण कक्षा यहि िमित २०७८।०९।११ गते िवहान ७ः ०० देखि ९ः०० बजे सम्म भाैतिक रूपमा संचालन हुने जानकारी गरार्इन्छ ।