अान्तरिक परिक्षा सम्बन्धी सुचना (MPA 077 Batch/BPA 077 Batch)